ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רא

ב"ה, אדר"ח אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו - שנתארך בדרכו בהרבה יותר מהרגיל עד שהגיע לידי - בו כותב ע"ד לימודו עד עתה ואיך שנפגש עם אנשים מחוג חב"ד, והם הכירוהו את תורתה וענינ'.

וכיון שאמרו חז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, תקותי חזקה שהיכרות האמורה שבודאי פירושה שלמד עכ"פ קצת בהנוגע לתורת חסידות חב"ד, הביאה לידי מעשה, ז.א. הוספה בהתמדה ושקידה בלימוד תורתנו הק' הנגלה והחסידות והידור בקיום המצות הטבת המדות וכו' ולהשפיע גם על החברים שי' בזה, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט אברך בגילו שעדיין אין עליו טרדות ופרנסה, ויכול להקדיש כל זמנו ומרצו ללימוד תורתנו הק' תורת חיים, ויהי רצון שיבשר יטוב בהאמור.

בברכה לת"ת ביראת שמים ולקיום המצות בהידור ולבשורות טובות,

בשם כ"ק האדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

במ"ש אודות ענינים דתורת החסידות, שיש לו בזה קושיות או אי הבנה. - יפנה בזה לזקני החסידים אשר בסביבתו, ויפרט הספיקות אשר לו, שהרי מטבע ענינים כאלו, שספק מוליד ספק, ז.א. שכשמתרצים ספק אחד תיכף מעצמו נולד ספק שני במקומו או גם שני ספיקות. ומענה הכללי על הספיקות שלו, הוא ההתבוננות בהמציאות, שהרי תורת החסידות פעלה פעולתה במשך כמאתיים שנה ויותר, והיו גם אותן התופעות שנתעורר אצלו ספק בטיבן ורואים תוצאות והשפעת תורה זו שהביאה לחיסון בנסיונות דקיום התורה וקיום המצות, לשיפור במדות בני אדם ויחסיהם ההדדיים וכו' והרי אין הוכחה יותר טובה על מהות שיטה באם רואים שמביאה היא לתוצאות טובות, והרי גם זה הוכחה שאפילו אלו שהתנגדו לשיטה זו לפני דורות טרם ידעו התוצאות שלה, הנה מראש ולכתחלה קבעו על השיטה השם חסידות וההולכים בה בשם החסידים.