ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רב

ב"ה, אדר"ח אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

... אף שאינו מזכיר עד"ז תקותי חזקה שיודע ע"ד המסופר בע"פ וגם בהנדפסים, שצ"ל עין איש הישראלי טובה גם בשל אחרים, וכששומעים דברי התעוררות ודברי חסידות, לא להטמינם בצלחת, שאז ע"פ הרוב אינו פועל אפילו על עצמו, אלא להשתדל למסור אותם גם לאחרים שאז מתגדלת גם הפעולה בהנוגע לעצמו, וכנראה במוחש וע"ד מארז"ל, ומתלמידי יותר מכולם.