ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רד

ב"ה, א' אייר, תשי"ח

ברוקלין

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום ו' עם המוסגר בו.

בעת רצון אזכירה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה מתאים לתוכן כתבה.

ונראית בעיני הסברא שכותבת ע"ד קנין בית, ולא שכירות, שהרי חבל על דמי השכירות שמשלמים לאחרים בה בשעה שיכולים בכסף זה לשלם המשכנתא, ויהי רצון שגם בזה תבשר טוב.

תקותי שבעלה הרב שי' סיפר לה ולב"ב שי' בכלל נקודות מההתועדות שהי' נוכח, שהרי כמה פעמים שמענו מכ"ק רבותינו נשיאינו שזוהי מהתכלית ומטרת ההתועדות, שיבאו הדברים גם לבני ביתם של אלו המתועדים, וביחוד שהרי נדבר גם כן על דבר זכותן ואחריותן של בנות ישראל, ואחכה לבשורות טובות גם בזה, שהרי הדברים מעוררים להוספה בפעולות נשי ובנות ישראל אשר ב...ובזה גם במסגרת נשי חב"ד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

לפלא שכותבת בסיום מכתבה שכתבה מכתב ארוך ולא שלחה אותו, שהרי ממה נפשך כיון שכבר נכתב וכו'.

ו'רד

ונראית בעיני הסברא: ראה גם לקמן אגרת ו'רטו.