ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רה

ב"ה, א' אייר, תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים הרב

יהושע

נחום שי' וזוגתו הרבנית מרת נחמה ציפה

תחי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מכ"ח ניסן עם המוסגר בו תמונת ילידיהם שליט"א.

ויהי רצון אשר יגדלום הוא וזוגתו תחי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת ובריאות בגשמיות וברוחניות ומובן וגם פשוט בשמחה ובטוב לבב.

ונעם בפרט לקרות במכתבו מלימודו בביתם החדש בהלכות פסח בשו"ע רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשו"ע - פוסק בנגלה דתורה, אשר הוא ביאר ענין הפסח שזהו חירות מכל עניני מצרים וגבולים ואפילו מצרים וגבולים דקדושה. והוסיף בזה בספר התניא קדישא, שהחיוב לצאת ממצרים וגבולים הוא לא רק פעם אחת בכל דור אלא בכל יום ויום וכהלשון שם לראות עצמו כאילו היום יצא ממצרים, והרי מצות התורה בענין הזכירה, אינם מן השפה ולחוץ, כי אם איבער לעבען דאס, וקודם שדורשים זה מאיש ואשה הישראלים הרי ניתנו להם הכחות למלאות זה בפועל, ולא עוד אלא שהקב"ה עוזרו, והפועל יוצא בודאי מובן.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'רה

הרב יהושע נחום שי': גודמן, ניוהייווען.

בכל יום ויום: ראה בזה לעיל אגרת ו'קעט.