ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רו

ב"ה, א' אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ג ניסן, נעם לי לקרות בו אשר זה זמן שמתחזק עצמו ברחמי השי"ת, אף שאינו מזכיר עד"ז. תקותי שעיין בספר תניא קדישא, שאין להתרשם מה שבינתיים היו עליות וירידות וכמ"ש ולאום מלאום יאמץ, יעוין שם במפתח הנדפס בסופו.

ומה שמביא הפתגם בהנוגע --, שנותנים לאדם כפי כחו, הרי זהו תוכן פתגם רז"ל לפום גמלא שיחנא, וביותר ביאור במד"ר עה"פ ה' צדיק (דוקא) יבחן (ב"ר פל"ב, ג') ובילקוט תהלים במקומו.

במה שמזכיר שכשלומד נזכר בגמרא ביבמות, בעשיית נחת רוח הנה ענין הנ"ל* הוא בהנוגע לקבלת שכר ע"י שעושים נח"ר. אבל גדולה מזו שמענו, והוא מיוסד על המאמר** אך בצלם יתהלך איש (תהלים לט, ז)... שהאומר שמועה יראה כאילו בעל השמועה עומד לנגדו, ויעיין ג"כ לקוטי דבורים*** לכ"ק מו"ח אדמו"ר, דברים נפלאים בזה.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו בכלל, ולתלמוד תורה ביראת שמים (שזהו מהעיקרים בחיי בן ישיבה), תורת הנגלה ותורת החסידות, ביחוד.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'רו

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 257.

*) כי כנראה כוונתו ליבמות (צו, ב).

**) ירושלמי שבת פ"א ה"ב.

***) כ' כסלו תרצד, אות ה. ועייג"כ רשימות הצ"צ (יהל אור) בתהלים שם.