ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רט

ב"ה, א' אייר, תשי"ח

ברוקלין

האברך אברהם מרדכי שי'

שלום וברכה!

נעם לי להודע אשר התחיל להניח תפילין.

ויהי רצון שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ולפעול כל הענינים אשר בזה, מתחיל כפשוטו - כמבואר בשולחן ערוך, הובא בתניא קדישא ריש פרק מ"א: ודרך פרט בתפילין וכו' עיי"ש, והרי הוקשה כל התורה כולה לתפילין, ז.א. שמפעולת התפילין ממשיכים ג"כ בכל עניני התורה, ולאחר ההכנה דשני חדשים -יקבל עליו ביום הבר מצוה עול תורה ומצות בשלימות.

בברכה,

ו'רט

אברהם מרדכי: סופרין, ירושלים. ראה אגרת הקודמת.