ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'ריא

ב"ה, שני באייר, תפארת שבתפארת, ה'תשי"ח

ברוקלין. נ.י.

לכל המשתתפים בהנחת אבן פינת בנין

"תומכי תמימים"

אשר בכפר חב"ד ולכל אחינו בני ישראל

חובבי תורה

ומצוה

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

להנחת אבן פינת הבנין המרכזי של הישיבה תומכי תמימים אשר בארצנו הקדושה,

- תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו -

הנני שולח ברכתי לבבית ונפשית לכל המשתתפים בשמחה של מצוה גדולה זו,

המשתתפים בעת הנחת אבן הפינה ואלו שהשתתפו בהכנות לזו ואיפשרו אותה.

תקותי שהשתתפות כל אחד ואחד תהי' השתתפות מלאה וגם בעתיד, השתתפות בממונו בגופו ובנשמתו:

בממונו - כפשוטו - להתנדב להקמת הבנין בסכומים הכי גדולים;

בגופו - להשתדל ולטרוח בטרחה ככל הדרוש להיות מהמעשים ומפעילים גם אחרים להיות משתתפים אף הם;

בנשמתו - היינו אם אפילו נראה לו שהתעסקותו במצוה זו תמעט לפי שעה תוספת לימודו בתורה וכיוב.

כי זוהי הנדיבות בנשמה, להקריב מחיי הנשמה של היחיד - בכדי להקים בנין ומוסד של לימוד תורה דרבים. ועוד אשר גם בזה ישנה להבטחה - עשר בשביל שתתעשר, כי מה שלא יוסיף לפי שעה בלימודו - יתרבה על ידי זה בלימוד והפצת תורת הרבים שגם בה קונה חלק בעמלו.

כי הצדקה של "זבולון" לאפשר תורתו של "יששכר" - אין זו צדקה לבד, אלא גם חלק יש לו בתורתו של יששכר.

* * *

ואם בכל מקום גדול תלמוד תורה שהוא כנגד כולם, על אחת כמה וכמה בארצנו הק' ת"ו, ארץ אשר עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ובפרט בכפר חב"ד שנתייסד על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר מסר נפשו על הפצת התורה הנגלית והפנימית, תורה תמימה ושלימה, ואצל מרוחו על תלמידי ישיבות תומכי תמימים ועל המקום - זה הכפר - להיות העסק בתורה במסירה ונתינה, בחיות ואור.

ומגלגלין זכות לימי זכות ימי הספירה, ימי ההכנה וההשתוקקות לקבלת התורה, וכדברי רז"ל באגדה:

בשעה שאמר להם משה תעבדון את האלקים על ההר הזה, אמרו לו ישראל, משה רבינו אימתי עבודה זו, אמר להם לסוף חמישים יום, והיו מונין כל אחד ואחד לעצמו, מכאן קבעו חכמים לספירת... מחשבין נ' יום לשמחת התורה.

תקותי שיהי' הזמן גרמא לעורר ולחזק בכל אחד ואחד אהבת התורה ועניני' ומזה - לתופסת פעולה, בכל אופנים האמורים לעיל, בבנין והקמת מבצר תורה זה - ישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד.

* * *

ועל ידי מעשים ועבודה זו, להרים הכסף מעניני העולם ולהקדישו לתורה תמימה (הנגלה והפנימית) ומוסדותי', לא לעסוק "כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן אלא נשב פנוים ללמוד בחכמה ולעשות המצוה".

מעשינו ועבודתינו אלו יקרבו ויביאו את הגאולה האמתית על ידי משיח צדקנו,

את ימות המשיח אשר יכוף כל ישראל לילך בתורה שבכתב ושבעל פה וילחם מלחמות ה' ויהיו פנויין בתורה וחכמתה, ולא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד.

בכבוד ובברכת הצלחה רבה במפעלם האמור ביחוד, ובכללות העבודה של הפצת המעינות דא"ח (עד שיגיעו גם) חוצה.

ו'ריא

אבן פנה... בכפר חב"ד: ראה לעיל חי"ג אגרת ד'דש, ובהנסמן בהערות שם. חט"ז ו'יא.

לקמן ו'רסא. ו'שיג. ו'שיח. ו'שדמ. ו'תסו.

בממונו בגופו ובנשמתו: ראה ארחות צדיקים שער יז - הובא באוה"ת, לאדמו"ר הצ"צ פ' וירא (צ, ב) ונתבאר במאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר (ד"ה אשר ברא תרפ"ט. ועוד).

גם חלק יש לו: טור ושו"ע יו"ד ר"ס רמו. הל' ת"ת לרבנו הזקן פ"ג ס"ד.

רז"ל בהגדה: הובא בר"ן סוף פסחים.

ועל ידי מעשים ועבודה: ראה תניא ר"פ לז.

כל ימינו: רמב"ם הל' תשובה פ"ט בתחלתו.

אשר יכוף: רמב"ם הל' מלכים ספי"א וספי"ב.