ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'ריב

ב"ה, ב' אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

...מהנכון הי' שיתייעצו ביניהם אם יש מקום להדפיס חוברת אשר תכלול הרצאות התלמידים דישיבת הערב בעת חלוקת התעודות, ואפשר רק תוכן הרצאות שלהם או נקודות כמובן בצירוף הנאומים (בשלימות או בקיצור) של הרבנים שנוכחו וכו' שהרי זה בודאי יביא עדוד לתלמידי ישיבת הערב, ויהווה מקום להוספה בקנאת סופרים וכו'.

לאידך גיסא יש להתחשב בהנימוק שלא להתגרות יותר מדי, ובסגנון ניט אויפרייסין די אויגין. ובהתבוננות כולם יחד בזה בטח יוכלו לשער איזה טענות מכריעות.

בברכת הצלחה בלימודו לעצמו תורת הנגלה ותורת החסידות ולהוספה בעבודת התפלה לתוספת הצלחה בהשפעתו על הזולת לראות פרי טוב במושפעיו טוב האמיתי וביחד עם זה גם טוב נראה ונגלה.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

ו'ריב

האגרת היא אל מו"ה נפתלי שי' ראטה, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ו'קלא, ובהנסמן בהערות שם.