ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'ריג

ב"ה, ב' אייר, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יעקב אליעזר שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ה ניסן, ובמ"ש שעבודה רבה ועצומה נחוצה עם תלמידי הישיבה כאן ומוצא הטעמים על זה.

בודאי למותר להאריך לדכוותי' שכן הוא בהנוגע לתלמידי בני ישיבה בכל מקום שהם ואפילו בדורות הראשונים, שהרי מלאכת ה' נקרא ענין זה והפליגו רז"ל במאד מאד בגודל האחריות ובהתעסקות בלתי פוסקת שצ"ל בזה. עיין ב"ב ח. ב. בהלכות ת"ת בשו"ע והלכות ת"ת לרבנו הזקן ועוד ועוד. כן במ"ש שצ"ל פגישות אנ"ש לעתים קרובות יותר, ודאי שגם זה נכון ביותר וביחוד כמבואר בקונטרס החלצו, אבל בכדי שיהי' קיום לענינים כאלו צריכים להעשות באתעדל"ת וכנראה במוחש, ולא ע"י ציווים ממק"א.

במ"ש אודות לימוד מס' סוטה עם התלמידים שי' וכו' הרי לפלא כיון שיש חילוקי דיעות בזה למה להם להכנס לענין זה ובפרט שבהכתות כמו אלו שכותב אודותם, הרבה מס' אחרות לומדים בישיבות מאז ומקדם כידוע, ולמה לשנות בזה.

ובמה שמסתמך מקונטרס תנועת ההשכלה וכו' - הרי שם מדובר בהנוגע לדילוג, וכן שלא לשלול את זה באופן פרינציפיוני, וק"ל.

במ"ש אודות אמירת הלל לפני התפלה - הוראה בפירוש לא שמעתי בזה, אבל מסופר בפי חסידים, שאף שרבותינו נשיאינו בתפלת שבת היו מאריכים בתפלה אפילו כמה שעות לאחרי גמר הצבור את תפלתם, הנה ביום טוב היו מסתדרים באופן לגמור תפלת השחר עם הצבור ולאמר הלל עמהם.

בברכת הצלחה בעבודת הקדש הפצת המעינות ע"י חינוך מתאים לזה וגם בעניניו הפרטים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובזה - שעובד עבודתו באהלי"י מבלי להתרשם כלל וכלל מפתוים נגד זה - מאיזה מקום שיבואו בגלוי ובאיזה הסברה בגלוי שיבואו (כי מקורם האמתי מובן ופשוט) - ואדרבה הפיתוים הנ"ל מוסיפים בו אומץ ושמחה וטוב לבב בעבוה"ק הנ"ל.

ו'ריג

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ד ע' 412 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יעקב אליעזר: הרצוג, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתלז, ובהנסמן בהערות שם.