ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רטו

ב"ה, ב' אייר, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה לוי יצחק

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מאדר"ח אייר

כבר ידוע דעתי בכגון דא, שנכון הדבר לקנות בית ולא לשכור דירה, שהרי באותן דמי שכירות שמשלמים לאחר, יש לשלם המשכנתא לעצמו, וק"ל. ומובן שבהנוגע לדירה מסוימה, יש להתדבר עם מומחים במקצוע זה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור וכן בהנוגע להוספה בעניני החזקת היהדות והפצתה בכלל והפצת המעינות בפרט שזוהי הנקודה התיכונה.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל מתוך בריאות.

ו'רטו

מו"ה לוי יצחק שי': שפירא, קליוולנד.

ידוע דעתי: ראה גם לעיל אגרת ו'רד.