ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'ריח

ב"ה, ג' אייר, תשי"ח

ברוקלין

כל המשתתפים בהגרלה השנתית לנסיעה

כאן הנערכת

מדי שנה בשנה בכפר חב"ד מיסודו

ובהנהלתו של כ"ק

מו"ח אדמו"ר באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת רשימת המשתתפים בהגרלה האמורה.

ויהי רצון אשר תהי' ההכנה לנסיעה, הנסיעה עצמה, הימים כאן ואחרי כן השוב, והרושם בכל המשתתפים בההגרלה ותוצאות כל האמור בהצלחה מופלגה מתאים לתקות רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ועל פי הודעת המשנה אשר המעשה הוא העיקר, וכמבואר בארוכה בדא"ח, שמכל ענין צריך להיות בכן, יבוא זה בפועל ממש במחשבה דבור ומעשה של כל הנ"ל, וכל הנמצאים בסביבתם ובחלקם בעולם.

ובמהרה יקוים היעוד - כלשון רבנו הזקן בתניא פרק לז: כאשר כו' תקיים כל נפש פרטית כו' כללות נפש החיונית שבכללות ישראל תהי' מרכבה קדושה לה' אזי גם כללות החיות של עוה"ז כו' תעלה לקדושה כו' וראו כל בשר יחדיו כו' יראו עין בעין כו' אין עוד מלבדו.

בברכת הצלחה בכל האמור לעיל.