ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'ריט

ב"ה, ד' אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

... במ"ש בהנוגע לחינוך דנערים בכפר חב"ד - מובן שלא זוהי העצה לברוח מהמערכה או לשתוק ולאחוז בהשיטה דשב ואל תעשה ולא בזה יתוקן המצב, וע"ד המבואר באחד ההתועדות שבריאת העולם וירידת הנשמה מאגרא רמה לבירא עמיקתא לא היתה בשביל העדר עשיית ענינים הבלתי רצוים, כי גם לולא זאת הבריאה, לא הי' מקום לרע, וכל אלו הם רק בשביל הועשה טוב, והבכן מובן.

ומ"ש על העדר מרצו וכו' הרי לדברי הכל נמצאים אנו בדרא דעקבתא דמשיחא עליו נאמר הקטן יהי' לאלף, והרי כאו"א אי אפשר שיהי' עוד למטה מקטן, ובפרט שידועות הוראות רבותינו נשיאינו, שכשם שצריכים לדעת חסרונות עצמו צריכים לדעת ג"כ מעלות עצמו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'ריט

באחד ההתועדות: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תעא, ובהנסמן בהערות שם.