ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רכ

ב"ה, ד' אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

... כותב אודות פעולותיו בקדש ובנקודה הפנימית הפצת המעינות חוצה דעי"ז קאתי מר, ויהי רצון שמזמן לזמן יתוסף בפעולותיו אלה ובהצלחתן, ויבשר טוב בטוב הנראה והנגלה מתוך הרחבת הדעת אמיתית.

וכיון שנכנסנו לחדש זיו, שכל יום ויום מצוה מיוחדת בו, מצות הספירה, וענין המצות ה"ה כלשון הכתוב כי נר מצוה, להאיר חשך העולם, הנה יגביר האור דתורה ומצות על חשכת העולם, להביא הגאולה האמיתית והשלימה בעגלא דידן עד כי לילה כיום יאיר.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ו'רכ

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 172. נוסח דומה נכתב לכמה מעסקני אנ"ש.