ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רכב

ב"ה, ה' אייר, תשי"ח

ברוקלין

מר משה שי'' יערי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו משני באייר, ונעם לי לקרות בו ע"ד שמחתו ושמחת ב"ב שי' על הגיע בנם יוסף שליט"א לגיל מצות.

ויהי רצון אשר יקבל עליו עול התורה ועול המצוה, וכיסוד לזה עול מלכות שמים.

וכהוראת חכמינו בזה, שבסדר האמור - יש להענין קיום, וכלשון המשנה, יקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואח"כ יקבל עליו עול מצות.

והרי לשון המשנה מדוייק הוא ביותר, ולמדים אנו מהאמור אשר קיום המצוה צריך להיות דרך עול, וכמו שקבלת התורה לראשונה, היתה דוקא על ידי הקדמת נעשה לנשמע, ובכל זה עדיין אין מובטחים בענין, עד שיקדים עול מלכות שמים תחלה, ז.א.

מסירה ונתינה כללית, כעבד המקבל עליו עול המלך בפשטות ובביטול הכללי שלו, שאז יש קיום לקבלת עול בכל ענין פרטי בכל מצוה פרטית.

וכיון שזכה כ' אשר ההשגחה העליונה העמידתו בחיים באופן שמשפיע הוא על חינוך הנוער, ובידו גורל עשיריות מאות מהם לכוונם לדרך הטוב והיושר, הוא דרך המלך, מלך מה"מ הקב"ה, כמו שהורנו בתורתנו תורת אמת ותורת חיים, הרי במדתו של הקב"ה, שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, ישולם שכרו הטוב לרוות רוב נחת אמיתי, הוא נחת יהודי מסורתי, ביחד עם זוגתו וכל המשפחה שי'.

בכבוד ובברכת מזל טוב להבר שמחה הוא הבר מצוה, ובברכת הצלחה בעבודתו הוא, עבודת הקדש, - כיון בני ובנות ישראל בדרך המקרב את לבם לאבינו שבשמים וגם בחיי היום יומים שלהם - המצפה לבשו"ט.

ו'רכב

מר... יערי: אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתב, ובהנסמן בהערות שם.