ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רכג

ב"ה, ה' אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו כתוב בקיצור נמרץ אשר מתקרב הוא יותר אל המנוחה והנחלה הרוחנית.

הנה יהי רצון שיוסיף אומץ בזה ללכת מחיל אל חיל והרי הבטיחתנו תוה"ק הבא לטהר מסייעין אותו, וכיון שמנוחה ונחלה זהו הענין דבית המקדש וכדרז"ל בזה, אשר ענינו של בית המקדש הוא כפשוטו, בית קדוש מוקדש לעבודת בורא העולם, ז.א. שגם בעולם ובעניניו ממשיכים מהקדושה שלו.

הרי יהי רצון שיעבוד בהנוגע לעצמו ובהנוגע להזולת באופן דאל המנוחה ואל הנחלה חדור יראת שמים ואהבת השם וחום חסידותי בכדי להאירם בנר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי פנימיות התורה.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר