ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רכה

ב"ה, ז' אייר, תשי"ח

ברוקלין נ.י.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה נפתלי שי'

שלום וברכה!

... במש"כ בשער היחוה"א ספ"ד אותיות מנצפ"ך כו' בוצינא דקרדוניתא - הביאור ע"פ חסידות עיין סידור ד"ה אדנ"י שפתי (שבר"ה). תו"א מקץ (לט, א) ובהוספות שם ס"פ שמות.

במש"כ באגה"ק ס"ה (קז ב) ה' תתאה בכתיבתה כו' מורה כו' ולד' סטרין -

אין הכוונה שהכתיבה מורה על ד' סטרין (וא"כ הי' צ"ל שמורה גם על מעלה ומטה שמזכיר לפני זה).

אלא שבזה מפרט באיזה התפשטות מדובר בה' תתאה. ז.א. ה"א בכתיבתה (אורך ורוחב) מורה על התפשטות. אלא שבה' ראשונה זוהי התפשטות השכל הנעלם ומסתיימת בלב, משא"כ בה' תתאה היא התפשטות בדבור שמזה נמשך ומתפשט מעומ"ט וד' סטרין.

ו'רכה

מו"ה נפתלי: גלוסקין, רמת השרון. אגרת נוספת אליו - לעיל חט"ו ה'תרלט.