ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רכז

ב"ה, ז' אייר, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה חיים ברוך שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ג ניסן והקודמו עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולפלא שלאחרי שמזכיר במכתבו שכתב כמה ענינים, הנה מסיים שלא שלח לכאן המכתב. ובודאי ישלחו עכ"פ עתה, וכן בהנוגע להבא - יודיע כל מה שמתרחש עם אנ"ש בכלל והתמימים בפרט שם במשך השנים האחרונות. וכל המפרט ה"ז משובח. ובפרט שאפשר לקוות במשך הזמן גם לתועלת כפשוטה מידיעות אלו.

ויהי רצון שהוא וזוגתו - שי' - יסתדרו באופן הכי טוב לפניהם, וכהודעת רז"ל באמיתת הטוב שהוא טוב לשמים וטוב לבריות ז.א. שיוכל להפיץ אור וחום בסביבתו ולהשפיע על הזולת לקרבם לתורה ומצותי' מוארים תורת החסידות, ובמכש"כ וק"ו מפעולותיו בזה מתוך עוני. ויהי רצון שבקרוב ממש יקוים בו ובכל אנ"ש - המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ו'רכז

מו"ה חיים ברוך: דוכמן, תל אביב. אגרת נוספת אליו - לעיל חט"ז ה'תתקעג.

שם: ברוסיה, שמשם עלה בחורף העבר, כדלעיל שם.