ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רלא

ב"ה, ח' אייר, תשי"ח

ברוקלין

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מא' אייר, בו כותבת ע"ד הצעות נכבדות שלאחת מהן יש לה המשכת הלב יותר ובהנוגע להשני' אמרו לה שהטיל גורל והגורל הורה להצעה השני'.

הנה בכלל בעניני שידוכין, כשבשתי הצעות המדובר הוא ירא שמים, יש מקום להכרעת המשכת הלב - וכמ"ש ונשאלה את פי', ולא שמעתי בענינים כאלו ע"ד הטלת גורל.

אבל כיון שכנראה ממכתבה, אבי' שי' נוטה להצעה השני' יש לה לברר טעמו ונמוקו בזה, ובהתאם להבירור לדון עוד הפעם על דבר שתי ההצעות.

וכיון שלפעמים קשה הלחליט בענין שנוגע כל כך בחיים, כדאי שתתייעץ בזה עם אלו המכירים פרטי הדברים.

ויהי רצון אשר בורא עולם ומנהיגו המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, ינחה בדרך הטובה לפני'.