ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רלב

ב"ה, ט' אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה על מכתב כת"ר מכ"ח ניסן, בו כותב אודות המצב במחנו הט' בקשר עם הרישום וזמן לימודים הבע"ל, ובפרט בהנוגע לאפשריות פתיחת בי"ס חבד"י שם...

והנה בכלל, בטח ידוע לכת"ר שיטת חב"ד, שאין הנהגתם בקו הפחד, אבל לאידך גיסא, אין זה מתפקידם לבזבז כחות ומרץ על מלחמות עם פוליטיקאים מאיזה חוג שיהי', בה בשעה שיש לנצל כחות אלו עצמן בענינים מוכרחים והמוטלים על שכמם באופן ישיר, והרי פשיטא שגם בזה הענין דאחרי רבים ז.א. לכשיש בפני אנ"ש הברירה, להתעסק במקום פלוני שלפי"ע תהי' שם עבודתם מבלי הפרעות יתירות ומספר הילדים כפלים ועוד יותר מזה, או לבחור במקום השני ששם מספר הילדים יהי' למחצה ולשליש וגם זה מתוך מלחמה, הרי ודאי שגם דעת כת"ר שבראשון המקום עליהם להתעסק]...

וזאת להוסיף אשר כיון שאפילו ריש גרגותא משמיא קא ממני' לי' ועאכו"כ רב מורה הוראה בישראל, ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, בודאי שניתנו מראש הכחות והאפשריות למלאות תפקידו האמיתי. ז.א. להחדיר יראת ה' ואהבת ה' ת"ת ביראת שמים וקיום המצות בהידור בכל אנשי המקום, והרי סיפרו רז"ל (סנה' לז, א) בתורתנו תורת חיים, שאפילו בריוני דבשי בבותא דר"ז ועניניהם על ר"ז מוטלים. וכידוע פתגם רבנו הזקן, בהשם מרא דאתרא שהוא תוכנו כפשוטו בעה"ב על כל עניני המקום.

כבקשתו בסיום מכתבו והרי הכל הולך אחר החיתום, להזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירנו. ותקותי חזקה שמהזכירה תבוא עשי', מעשה בפועל בהנוגע לקהלתו ופשיטא בהנוגע לעצמו להוסיף ולעלות מחיל אל חיל, בהדרגות דלמהוי חסידא, כוונתי, להחדיר המאור שבחסידות האור והחיות שבה, בכל העינים התורה והמצוה ובהנהגה דבכל דרכיך דעהו, שכללותם שלשת הקוין: מילי דנזיקין (הענינים דל"ת וסו"מ), מילי דאבות (הקו האמצעי לימוד התורה, שמימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם, ועוד זאת שת"ת היא המצוה היחידה שהאב מחויב לחנך את בנו מדאורייתא, עיין הלכות ת"ת לרבנו הזקן ריש פ"א ובפסקי דינים להצ"צ על הרמב"ם הלכות ת"ת) ומילי דברכות (והמשכות) הקו דמצות עשה, עשה טוב, המשכת אור ושפע בעולמות וגם על נפשו (עיין אגה"ת ריש פרק א')

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ובנקודה התיכונה לעשות מקומו דירה לו ית', וכביאור תורת החסידות אשר כמו במלכותא דארעא המלך נמצא בדירתו בכל עצמותו מהותו ועניניו, כן הוא גם בהדירה שנתאוה הקב"ה מלכו של עולם להיות לו בתחתונים. ובכבוד והוקרה.