ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רלג

ב"ה, ט' אייר, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מו"ה יוסף חיים מאיר

שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מיום השני עם המוסגר בו.

ובעת רצון יזכירוהו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ויהי רצון שעוד רבות בשנים ישתתף בהתועדויות בם נדבר דברי התעוררות לתורה ומצותי' חדורים אור וחיות חסידותי וגם בסביבתו ישפיע בכיוון זה ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

והרי מזכיר גם במכתבו הענין דעשרה זהב שבקרבנות הנשיאים וידועה דרז"ל (זהר ח"ג יא, ב. וראה קונטרס ומעין ריש מט"ז) על הכפל עשרה עשרה, אשר עשרת הדברות מכוונים וצריך להמשיכם בעשרה מאמרות בהם נברא העולם, ועי"ז בעולם עצמו ועניניו, וחיוב זה הרי תמידי הוא ובפרט לאלו שחוננו בכח השפעה בסביבתם וכמו שהודיעו רז"ל אשר נתאוה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים, יעוין ג"כ תניא פרק לו.

בברכה לבשו"ט.

ו'רלג

מו"ה יוסף חיים מאיר: העלער, נוארק.