ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רלה

ב"ה, ט' אייר, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מד' אייר עם הבשו"ט אשר יכול הוא לעסוק בעבודתו בקדש להחדיר קהלתו ברוח התורה והמסורה חדורים אור חסידותי מתוך מנוחת הנפש.

ויהי רצון שימלא תפקידו זה ככל הדרוש מאתו, שהרי ידוע מרז"ל שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ולפום גמלא שיחנא ואין הדבר תלוי אלא ברצונו, ובפרט שראה נסים גלוים בענינו האמור, ואם רמז מלמעלה צ"ל די עאכו"כ ההוראה באצבע, וכשיעשה ככל התלוי בו בהנוגע לפרנסתו ברוחניות שבידו ובו תלוי, כי הכל בידי שמים חוץ מיר"ש, יתמלא ככל הדרוש לפרנסתו בגשמיות התלוי בהשי"ת הזן ומפרנס לכל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.