ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רלח

ב"ה, י"א אייר, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה מזמן שלא נתקבל ממנו מכתב אף שבעקיפין שואל הנני ומקבל ידיעות אודותו מחבריו, ובטח גם בעצמו יכתוב מהנעשה אתו לטוב.

ובפרט מה שכותב הנני הנ"ל כי לפעמים העדר הכתיבה בא מפני חוסר השלימות בהענין דשמחה וטוב לבב שצ"ל כל משך חיי האדם, וכמדובר זה כמה פעמים שהציווי בכל דרכיך דעהו הוא על כל כ"ד שעות היום ובמילא חלים על כל הכ"ד שעות היום דברי הרמב"ם סוף הל' לולב, שהענינים צריכים להעשות מתוך שמחה, וק"ל.

וביחוד עתה שנמצאים אנו בין ימי הפסח זמן חירותנו ושבועות קבלת התורה בשמחה, חל ציווי האמור עוד ביותר, ואף שלפעמים מצדיקים עצמם על חסרון שלימות השמחה בכו"כ טעמים ומהם גם כאלו שיש להם אחיזה לא רק בשכל סתם אלא גם בשכל דקדושה, הנה סו"ס ע"י העדר השמחה לא יעשה דבר ולא יתוקן דבר, משא"כ בהנהגה ההפכית, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר חיל היוצא למלחמה, תחלת יציאתו הוא בשיר (מארש) של נצחון, וזה עצמו מקרב הנצחון ומגדילו, והרי כל אחד מאתנו, לא בודד הוא (ניט עלענד) ועזרתו של הקב"ה אתו, והבא לטהר מסייעין אותו, לשון רבים הרבה מסייעים.

תקותי שבתוך כל הענינים עוסק גם בעניני שידוכין כמובן באופן המתאים, ז.א. ע"י ידידים ממוצעים, ומקפיד על העיקר אבל אינו משים לב להטפל דטפל, ובאופן בחירה כזו לפעמים הכי קרובות גם הטפל מסתדר, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בקרוב בכל הנ"ל.

בברכה להסתדרות טובה מתוך שמחה וטוב לבב.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'רלח

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 172 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

פתגם: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'ק, ובהנסמן בהערות שם.