ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רמ

ב"ה, י"א אייר, תשי"ח

ברוקלין.

מר מנחם שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מד' אייר, בו שואל:

האם נכון מה שאומרים שכוונת רבנו הזקן בהקדמתו להתניא בכתבו, מפי ספרים, לספרי מהר"ל מפראג.

כן מפרשים חסידים בלמדם ספר התניא, ע"פ מה שקבלו מזקני החסידים מדור לדור, אבל לא שמעתי בזה מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אף שבכלל מסורת חסידים בעלת סמכא היא.

ולהעיר אשר הלשון מפי ספרים ומפי סופרים, מובא ג"כ בהקדמת חלק ב' דתניא הנק' חינוך קטן, וכן בנוסח שער התניא, אשר שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שהתיבות, ספר לקוטי אמרים כו' בדרך ארוכה וקצרה בעזה"י, הוא לשון רבנו הזקן, ובפמ"ב (בהיפך הסדר).

דא"ג הלשון האמור נמצא ג"כ בעבודת הקדש לר"מ ן' גבאי חלק ד' פרק א' ובשל"ה איזה פעמים* [נמצא בכת"י אחד חסיד: עיין ירושלמי יבמות פ"ד הלכה י"א רבא דמתניתא רבא דאולפנא עיי"ש].

במ"ש ע"ד חיזוק בחסידות, יעוין כתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות המדובר רבות בהנ"ל וביחוד קונטרס לימוד החסידות וקו' תורת החסידות. ועיקר החיזוק הוא ע"פ דבר המשנה שהמעשה הוא העיקר, ובכגון דא הכוונה ללמוד בשופי ובפועל ממש, שלא יעבור יום בלא לימוד תורה זו וביום הש"ק בהוספה.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ושומר עליהם, אשר כ"פ שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר ששוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט.

ו'רמ

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 241 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מנחם שמואל: רפלוביץ, ירושלים.

ובפמ"ב: שידעו גדולת ה' מפי סופרים ומפי ספרים.

*) ג, ב. שפט, א. שפט, ב.