ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רמא

ב"ה, י"ב אייר, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז' אייר, וכבקשתו בא המענה מבלי לחכות על התור.

בו כותב ע"ד ההצעה שיסע לווינה בכדי לסדר העלאת עצמותיו של אבי' זקנה של חמותו שתליט"א לאה"ק ת"ו.

והנה מובן שהידור יש בזה כשאחד מבני המשפחה ילוה הארון מהתם לאה"ק ת"ו, אבל ביחד עם זה צריך להביא בחשבון ההוצאות הכרוכות בדבר, והרי נודע אשר בווינה נמצאים כמה יראי ה' שיש לסמוך עליהם בענינים כהנ"ל, וכן בהאוירון בו יביאו הארון משם לאה"ק ת"ו ודאי שיסעו כמה יהודים בעלי סמכא, ועוד שהרי בטח יהי' זה בלא חליפין מאוירון לאוירון, ז.א. שכשיעלה הארון לאוירון ישאר שם עד ביאתו ללוד, ששם יפגשהו מי מבני המשפחה.

במכתבו מזכיר ע"ד עליית הארון לאה"ק ת"ו מווינה באני' ובודאי הכוונה באם אני' ישראלית, שהנסיעה תהי' רק בימות החול, או באני' לא ישראלית.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר