ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רמה

ב"ה, י"ד אייר, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים דלוד

הנהלת בתי ספר למלאכה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתביהם מח' וט' אייר - המהירים - עם המצורף אליהם.

א) בהנוגע לשלוח מכתבי אפיל (מגבית) לאנ"ש בכל קצוי תבל, מובן שעליהם להתדבר באותן המדינות שישנם מוסדות אנ"ש וביחוד בארצוה"ב - באופן שלא יבלבלו אחד לרעהו.

ב) אודות עבודת תלמידי בי"ס לחקלאות בשנת השמיטה - ענין מסגרי' נכון, משא"כ מכניקה עדינה, בטח קשור זה בלימודי חשבון וכו' מיוחדים הדורשים זמן רב.

ואפשר לא למכניקה זו כוונתם, ואז יבררו בהזדמנות הבאה. בכל אופן - עכ"פ חלק מהנ"ל יש לספחם לבי"ס לנגרות.

מקום המסגרי' וכו' - עליהם להתיעץ על אתר.

כבקשתם נשלח המכתב מהיר דחוף, ומחכים לבשו"ט, וגם בפרטיות בהנוגע לפרשת היום דפסח שני.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר