ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רמו

ב"ה, ט"ו אייר, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הכי ארוכה נתקבל מכתבו מעש"ק, ובמענה עליו:

א) נכון הדבר אשר נוהגים אנ"ש בשנים האחרונות לחזור בחתונה המאמר לכה דודי, הנדפס בקונטרס דרושי חתונה פ"ט, והוא ע"פ דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר אז (נדפס בכמה טופסים בקונטרס האמור) שבמאמר זה נכללו תורתם של הרביים רבותינו נשיאינו החל מרבנו הזקן, וכפי שאמר אז, כ"ק מו"ח אדמו"ר, זהו בתור הזמנה שישתתפו בהחתונה.

מזה מובן ג"כ שאין מקום כלל לקצר את המאמר או לחזור רק חלק ממנו, ובפרט שלא נסמן בהמאמר החלק של נשיא זה והחלק של נשיא זה, וכשיקצרו או יאמרו רק חלק, הרי אין ידוע מה שיחסר עי"ז ובכל אופן ברור שחסר.

ובמקומות שנהגו שמפסיקים באמצע המאמר, בכלל כבר אמרו שמנהג זה יש לבטלו, שהרי הוא היפך כבוד התורה, אף שמלמדים זכות משום שלא לבייש את מי שאין לו, הרי כבר הי' מעשה בפולין ואז הורה כ"ק מו"ח אדמו"ר, שבמקום שרוצים דוקא לקיים המנהג, הנה יחזור מקודם המאמר כולו, ואחרי כן יתחיל עוד הפעם ויפסיקוהו אז.

בטח בעוד מועד יתחיל ללמוד הלכות הצריכות בתור הכנה לחיי נשואין ומכמה טעמים המובנים צ"ל הלימוד בחברותא.

נעם לי לקרות במכתבו ע"ד הרושם הטוב שעשתה ב"ג תחי' על כל רואי', והרי הודיעו חז"ל כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב.

בטח שומר שיעורי חת"ת הידועים נוסף על הקב"ע בנגלה ודא"ח ובפרט בחדשים האלו הכנה לבנין בית בנין עדי עד שכל המרבה בהנ"ל ה"ז משובח.

ו'רמו

כבר הי' מעשה: ראה גם לעיל חט"ז ה'תשעט, ובהנסמן בהערות שם.