ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רנ

ב"ה, ט"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו שואל:

האם מותר לנער בן י"ז שנה להתעמק. - ואינו מפרט לאיזה דברים כוונתו, וכנראה מהמשך מכתבו, הכוונה היא בהנוגע לעניני חובת הלבבות של איש הישראלי.

והנה פשוט, ופס"ד הוא בתורה, לא רק שמותר אלא שגם מחויב בזה, וכפסק הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק א' ה"ו, וידיעת ד"ז היא מ"ע, ועד"ז הוא גם פס"ד בשו"ע או"ח ריש סי' צח אשר אין עומדין להתפלל (תפלת שמו"ע שהיא ג"פ בכל יום ומחויב בה כמו בשאר המצות מגיל עול המצות) אלא מתוך מחשבה קודם התפלה ברוממות הא-ל יתעלה וכו'. והרי מחשבה ענינה, לא לחשוב התיבות כי אם לחשוב הענינים ובכדי לחשוב ברוממות הא-ל צריך להתבונן ולהעמיק בענינים שעל ידם מכיר האדם מה היא רוממות הא-ל וענינה, ומבוארים הם בכמה ספרים ומהם בספרי החסידות, וישתדל להפגש עם הרה"ג הרה"ח כו' הר"ן שמרי' שי' ששונקין - שכון רבנים רוממה ירושלים, והוא יורהו המקומות המתאימים להנ"ל.

ב)בשאלתו איך אפשר להגיע לענוה, ולקיים המאמר של המשנה, מאד מאד הוי שפל רוח.

ילמוד בעיון הדרוש בספר תניא קדישא פרק ל' וישאל ג"כ את הרב הנ"ל ויבוננהו בזה וכן יורהו עוד מקומות בם ימצא ביאור נוסף, וכן בהנוגע לשאר הענינים והשאלות שבמכתבו.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר