ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רנג

ב"ה, י"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חנניא יום טוב ליפא שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני, בקשתי להתקשר בהקדם עם אנ"ש אשר באלבאני בהנוגע להענין אודותו כותב, ובטח גם בעצמו מתקשר עמהם ויהי רצון אשר מני' ומנייהו יתקלס שם עילאה, ובפרט בענין הכי נעלה טהרת עם ישראל, אשר טהרה מביאה לידי כו' אלי' הנביא מבשר גאולתנו האמיתי ע"י משיח צדקנו.

במ"ש ע"ד הערות לספרו - והנה מה אעשה וטרדות רבות סבבוני ומתקיים גם דבר המשנה אל תאמר לכשאפנה כו' שמא לא תפנה.

ומ"ש שפנו אליו ע"ד פסק ממני - הרי ידוע שאין זה בנוהג ובפרט בענינים שכבר דשו בהם רבים, וכמועתק גם בספריו.

ויהי רצון שכיון שבאים הננו מימי חג הפסח זמן חירותינו, חירות ממ"ט שערי טומאה וסופרים ומתקרבים יום יום לקבלת התורה, לוחות כתובים באצבע אלקים חרות על הלוחות א"ת חרות אלא חירות השלימה מיצה"ר לא רק שיהי' מושל בו אלא אפילו אומר דעתו במשפט תעבור מן העולם, עיין בזה תניא ריש פרק י"ג ופרק ל"ז אשר שלימותה ותכליתה תלוי במעשינו ועבודתנו, הנה יושפע שפע רב בכל העולמות ע"י תיקון נפשותינו רוחותינו ונשמותינו מכל סיג ופגם, שתקון הנר"ן הוא ע"י לימוד התורה ביראת שמים וקיום מצותי'.

ולא רק בהנוגע לעצמו, אלא אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים ולא רק בעניני שקצים, שזהו ענין דלהכעיס (ראה הוריות יא, א: אכל פרעוש כו'), אלא גם באכילת דם שע"פ פשוט תועלת לבריאות הוא (ראה ברכות מד, ב: כל נפש כו' קרוב לנפש כו', ועייג"כ רמב"ן ויקרא יז, יא). ולא עוד אלא אפילו בעניני טומאה שאינם אלא גזירות הכתוב, שהלא לא המת מטמא וכו' אלא גזירה גזרתי חוקה חקקתי (יעוין יבמות קיד, א ושם).

ועי"ז נזכה לחירות מאו"ה, שעבוד מלכיות, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו בעגלא דידן.

בברכה לבשו"ט.

ו'רנג

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 328 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה חנניא יו"ט ליפא שי': דייטש, קליוולנד, הרב דהעלמיץ. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתנה, ובהנסמן בהערות שם.