ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רנד

ב"ה, י"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ג' והקודם, בו מודיע אשר קבל הניירות שלו והכל עבר ב"ה בכי טוב.

ובודאי למותר להאריך ברמיזת הענין, כשרואים שהשי"ת מסיר טרדות ודאגות צריך להבין הרמז, אשר ביכולתו ובמילא גם מזכותו וחיובו להתעמק בלימוד תורתנו תורת חיים בהעמקה הדרושה ובלשון התניא התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד ויתקע מחשבתו בחוזק וכו' ואינו מסיח דעתו כו' שזהו ג"כ הצנור והכלי להוספה בברכת השי"ת מכאן ולהבא הן בגשמיות והן ברוחניות

ואם בכל אחד הדברים אמורים, עאכו"כ בזה שזכה ללמוד בישיבת תומכי תמימים, ובפרט שע"י הנהגה טובה בכל האמור ישפיע גם על הרבים חבריו שגם הם ינהגו באופן האמור שזכות הרבים מסייעתו ויהי רצון שבכל האמור יהי' באופן דמוסיף והולך ומעלין בקדש והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר