ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רנה

ב"ה, י"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

האברך מנחם מענדל שלום שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מפסח שני, בו שואל באיזה אופן צריך להדריך אדם בדרך החסידות.

מובן שתלוי בתכונת נפש של זה שצריך להדריכו, כי אף שפשוט שכל אדם מישראל צריך להכירו בעניני תורת החסידות, אבל אין דיעות בנ"א שוות, ולכן צריך לילך לפי רוחו של כל אחד, ועיין ג"כ הקדמת ספר התניא. והנקודה הכללית, שהדרכה צריכה להתחיל באותו האופן בו הורגל אדם זה, ז.א. שבאם הוא מבעלי מוסר, אזי יש להתחיל להכירו באגרת התשובה לרבנו הזקן בקונטרס ומעין וכיו"ב, ובאם הוא מבעלי השכלה, אזי יש למצוא ענינים לפניו בשער היחוד והאמונה וכיו"ב, ובכלל הנה הספר דרך מצותיך קל לפ"ע ההבנה, ונמצא שם מכמה סוגים. מובן שלאלו שאין להם שום ידיעה כלל בתורה ועניני', התחלת הדרכה צ"ל ע"פ השיחות והלקוטי דבורים.

לפלא שאינו מזכיר דבר מסדר היום שלו עתה, שבודאי יש לו קביעות עתים בתורת הנגלה והחסידות, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'רנה

מנחם מענדל שלום: פאגעל.