ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רנו

ב"ה, י"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מפסח שני עם הפ"נ המוסגר בו.

ומ"ש אודות העתקת המאמר, לדעתי סגנון המאמר קשה הוא, אף שכמה מאמרים שבעתון קהלת מילאן נכתבים בסגנון זה, הנה מובן שדבר עיוני ובפרט בענין חדש, עכ"פ הסגנון צריך להיות קל ככל האפשרי. אפשר שקושי הסגנון הוא מפני ההרגל של המעתיק, ואזי קשה לשנותו, אבל אפשר שאדרבה שפשטות הסגנון יכול למסור גם ענינים עמוקים ובפרט כשהכוונה היא להפיץ המעינות גם חוצה, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

ו'רנו

מו"ה מרדכי: פרלוב, מילנו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שצ, ובהנסמן בהערות שם.