ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רנח

ב"ה, כ"א אייר, תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה דניאל שי

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מה' אייר, וכיון שאינו מזכיר בהנוגע לבריאותו וענינו, בטח שזהו סימן שהכל בסדר הוא.

ובמ"ש ע"ד הרבנית מרת מארקוס תחי' אשר עלה ברצונה הטוב למסור שני ספרי תורה לכפר חב"ד אשר באה"ק ת"ו, נכון הדבר. וכיון שאמרו חז"ל מצוה לפרסם עושי מצוה, בטח ועד הכפר יעשו זכרון באופן המתאים לנשמת בעלה הרב ע"ה, בקשר עם מסירת הספרי תורה לבית הכנסת אשר בכפר חב"ד.

במ"ש אודות כתיבת (פצוע) דכא, ידוע הוראת רבנו הזקן בזה לכתוב באל"ף, וכבר מסר כ"ק מו"ח אדמו"ר, שראה בעצמו ס"ת שע"פ קבלה כתבה מהר"ם מרוטנברג, וכתוב שם באל"ף, וכן בס"ת בפראג אשר הגיה עזרא הסופר, ג"כ באל"ף, ולכן בודאי שבס"ת הנ"ל יהי' ע"פ הוראת רבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשו"ע פוסק בנגלה דתורה).

בשאלתו, האם לבוא בכתובים עם קרוביו שבמדינתנו לפנים - הנה כיון שהמתין עד עתה כדאי לחכות להזמן שיוטבו היחסים מאה"ק ת"ו לשם, פרט באם יכול לכתוב ע"י מי שהוא הנמצא עתה בפולין שמשם ישלחו המכתב לקרוביו.

בברכה לאורך ימים ושנים טובות ולבשו"ט תכה"י.

ו'רנח

מו"ה דניאל: חסקינד, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתקכח, ובהנסמן בהערות שם.

הוראת רבנו הזקן: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תקא, ובהנסמן בהערות שם.

שבמדינתינו לפנים: רוסיה.