ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רנט

ב"ה, כ"א אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הששי, בו שואל:

א)מהי העצה לכוונה בתפלה.

ההתבוננות לפני התפלה עכ"פ איזה רגעים לפני מי הוא הולך להתפלל. ומהנכון שילמוד ג"כ בעל פה מהתחלת ריש פרק מ"א בתניא עד תיבת המלך (ע"ב), ולפני התפלה יחזור על זה בדבור או במחשבה בתוכן הדבר. וכן בימות החול קודם התפלה יפריש איזה פרוטות לצדקה.

ב) מהי העצה ללימוד התורה ולהתמדה בזה.

ההתבוננות האמורה מועילה גם בנוגע ללימוד התורה והעיקר בשני הענינים הוא הרעיון אשר התורה והתפלה וכל המצות ניתנו לטובת האדם, ובזה צפון אשרו הן בגשמיות והן ברוחניות.

ג)בודאי יודע הכתוב בכמה מספרי חכמינו וגדולינו אשר לכוונת התפלה, מועיל תפלה מתוך הסידור, ובלימוד התורה צריך להוציא בפה, ז.א. בדבור לא רק במחשבה.

בודאי יודע מהתקנה לאמר בכל יום אחר תפלת הבקר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק לימי החדש - ושומר על זה או שישמור עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר