ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רסא

ב"ה, כ"א אייר, תשי"ח

ברוקלין

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתביהם המהירים מטו, יז, יח, אייר עם המוסגר בם.

נכון הענין וכמשמע גם [מ]מכתבם, דהנחת אבן הפינה ה"ז בגדר חרישה ולכל היותר זריעה, ובעיקר העבודה באה עכשיו, כי הרי סו"ס העיקר הוא השגת אמצעים בפועל להבנין, וכנראה במוחש כל שימעט ההפסק בין העבודה להחגיגה ה"ז משובח.

לפלא שמקצרים כ"כ בתיאור החגיגה והתועדות שלאח"ז ואפשר ימלאו בהזדמנות הבאה...

באם עומד על הפרק עריכת חוברת בקשר עם הנחת אבן הפנה אפשר יש מקום לקשר זה עם יובל הששים להתיסדות תו"ת (מובן שזהו גם תלוי בתוכן הנואמים), ואז אפשר יש לעורר ע"ד הדפסה בהנ"ל גם ע"ד הכנוס דחדש אלול והנואמים.

בברכה לבשו"ט.

ו'רסא

הנחת אבן הפנה: ראה גם לעיל אגרת ו'ריא, ובהנסמן בהערות שם.