ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רסד

ב"ה, כ"ב אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מליל ו', בו שואל עצה בהנוגע לעניניו.

והנה בכלל עצה היעוצה בכגון דא הוא הענין דשויתי ה' לנגדי תמיד, אשר מקרא מלא הוא בכתוב ולא עוד אלא שרבנו הרמ"א פוסק אחרון בישראל התחיל בזה כל הד' חלקי שו"ע להורות אשר זוהי התחלה ויסוד קיום התורה. וילמוד בתניא קדישא ריש פרק מ"א מהתחלתו עד לעמוד ב' תיבת המלך, ומזמן לזמן בשבתו בביתו וגם בלכתו בדרך יחזור בעל פה את הנ"ל אם בדבור או עכ"פ במחשבה, וכשירגיל את עצמו בהרעיון אשר הנה ה' נצב עליו כו' כמבואר בתניא שם, הרי זה בדרך ממילא מזכך לא רק את הנשמה אלא גם את הגוף. כן מהראוי שיהי' בקי בעל פה איזה פרקים משניות ולכל הפחות פרק אחד תניא, ובכל יום חול קודם התפלה יפריש איזה פרוטות לצדקה, ואחר התפלה בכל יום, גם בש"ק ויום טוב יאמר השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי החדש - אשר כ"ז יועיל ללימוד בכלל ובעניני תורה ומצות בפרט ע"פ מרז"ל הבא לטהר מסייעין אותו.

ב) כן שואל עצה להצלחה בלימוד התורה.

כבר מלתו אמורה, יגעת ולא מצאת אל תאמין, ז.א. שבידו הדבר תלוי ונתנו לו הכחות על זה אלא ככל שירבה ביראת שמים ביחד עם ההוספה בלימוד התורה, תתרבה ברכת השי"ת בהאמור, והרי דבר משנה, כל מי שיראתו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת.

בברכה לבשו"ט.

ו'רסד

בהנוגע לעניניו: תיקון עון ולהשמר על להבא.