ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רסה

ב"ה, כ"ב אייר, תשי"ח

ברוקלין

הנהלת צעירי אגודת חב"ד אשר בתל אביב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הדו"ח מהפעולות בחדש ניסן, וכנראה מהקיצור יבוא עוד המשך.

כן נזדמן לי ימים אלו לעבור על הפ"כ והדו"ח שלהם של השבועות והחדשים האחרונים, ובצדק יש לומר על זה, שזהו בסגנון כ"ק מו"ח אדמו"ר, גאר א פיינע חרישה און גאר א פיינע זריעה.

ומהנכון, כיון שזה כבר איזה שנים בפעולתם בקדש, ובודאי נשמרו אצלם הדו"ח והפ"כ, שיקדישו אסיפה מיוחדה, לעשות מעין ס"ה עכ"פ באופן כללי מאופן פעולותיהם בעבר, והעיקר ללמוד מזה בהנוגע לפעולות בעתיד, ובנקודה התיכונה, שמהחרישה והזריעה, יבואו לידי צמיחת הפירות והתבואה וללקיטת וקצירת הפירות והתבואה.

במלות אחרות, איך להמשיך באופן שההשתתפות בהתועדות וכיו"ב תניח הרושם על המתועדים גם לימים שלאחרי זה, ואיך לעמוד עמם בקשר גם לאחרי ההתועדות, וק"ל.

עוד נקודה בהאמור (שלפלא שלא העיר ע"ז מי מאנ"ש), והוא, שכיון שנמצאים עתה כמה תיירים באה"ק ת"ו מכו"כ מדינות, הרי זוהי אפשרית יחידה במינה לפעול בכו"כ מדינות ממקומם הם באה"ק ת"ו, ובלבד שינצלו את כל הימים וכל ההזדמנות להראות ולהחדיר בהנ"ל עניני חב"ד ומעינותי'. ואף שמובן שלא כל סוגי האנשים שוים בזה, בהנוגע לקבלת השפעה ורושמים, ולכל סוג צ"ל גישה מתאימה, אבל לאידך גיסא, לכל סוג אפשר לגשת ובלבד שיתבוננו מהו הדרך לזה.

בכלל קשה לכתוב מכאן פרטים ופרטי פרטים בכל האמור, וגם אין תועלת בזה [ולא עוד אלא גם מקלקל, וע"ד מרז"ל רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבים של חבירו], ובאם יעשו תכנית משלהם, וועט זיך ארבעטען גישמאקער וכ"פ ככה.

ושולח הנני המכתב מהיר דחוף, כיון שהענין דחוף הוא לדעתי וגדולה ביותר, כי לתמהוני ולצערי, במכתבי אנ"ש אין מי מעורר ע"ד האמור, ולא רק בהנוגע להשפעה על המדינות הרחוקות אלא גם לא להשפעה על התיירים עצמם.

וכמו בכל הענינים צריך גם בזה זהירות יתירה, מהנהגת קדירה דבי שותפי, שמקלקל ביותר הוא בזה כיון שאפשר לאמר שישו בני מעי, ששותף הנו ובאותה שעה להחליט - שעל השותף לעשות הכל ולא עליו לעשות דבר.

ויה"ר שיצליחו בעבודתם בקדש לעשות את ארץ ישראל ארץ הקדושה גם בגלוי ובאופן האמור כי מציון תצא תורה וגו' ז.א. בדיוק הלשון תורה, וכמאמר הידוע (איכה רבה ב, יג) יש חכמה בגוים תאמין, יש תורה בגוים אל תאמין, כי זה מיוחד לעם ישראל, ושולל את עמי הארץ כפשוטו עד לשלול את הגוי אשר בתוך איש הישראלי (לקו"ת דברים צ, ד);

והנה עבודה האמורה יש למצוא אופנים בכל יום ויום איך לעשותה ואיך לנצלה לתכלית זו. ופשיטא שיש לנצל היומי דפגרא, ימי התועדות וכו' וכו'.

איני כותב במיוחד לשאר אנ"ש והסניפים, ובטח ימצאו האופנים לפרסם ע"ד האמור, אם לשלוח העתקה או לעשות אסיפה וכיו"ב.

בברכה לבשו"ט ומפורטות בכהנ"ל.