ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רסו

ב"ה, כ"ב אייר, תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נ"נ רב פעלים ובעל מרץ וכו'

הרש"ז שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו עם המצורף אליו. חוזרים והוראות בעניני כשרות ודת באניות, כן נתקבל ג"כ מילואים להנ"ל הנשלח ע"י משרדו, ות"ח ת"ח על שימת לבבו בשלחו אלי כל האמור.

אף שאיני מזכיר עד"ז, תקותי שבשעתו נתקבל מכתבי עם העתק ההוראה בהנוגע להמכונות או חלק מהמכונות, שמוכרח הפעלתם ביד, בכל יום כמה פעמים במשך המעל"ע. ובהתאם להאמור, בודאי פעל כ' בהנוגע להוצאת פס"ד ברור בהאמור, מתאים למה שנדבר כאן.

בכבוד ובברכה אשר סו"ס יזכה השי"ת ויצליח, אשר תהי' העלי', עלי' בגשמיות ועלי' ברוחניות גם יחד, ובפרט שבהנוגע לעם ישראל זה בזה תלוי, שהרי גוי אחד הם בארץ, דהיינו שגם בעניני ארץ לא יפרדו מאחד האמת ח"ו. (עיין אגרת הקדש לרבנו הזקן סי' ט'). ותהי' ארץ ישראל גבוה מכל הארצות, גם בגלוי לעיני כל הארץ, בכל המובנים, כי יקוים היעוד, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה וגו' כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים.

בכבוד ובברכה.

ו'רסו

הרש"ז: שרגאי, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ו'פט, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ו'שמח.

מכתבי: הנ"ל.