ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רסז

ב"ה, כ"ג אייר, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה פנחס ליביש הערצל שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מט"ז אייר, בו כותב ר"פ מההתועדויות בחדשים שעברו, ויהי רצון שכאו"א יוסיף בפעולות הטובות בהפצת היהדות בכלל ומעינות החסידות ביחוד.

ובפרט ע"פ המבואר בענין במאי הוי זהיר טפי, באגה"ק לרבנו הזקן סוף סי' ז' שצריך להיות זהיר, וכפירוש כ"ק מו"ח אדמו"ר לייכטין באותה המצוה, וברובא דרובא רואים גם בעיני בשר מהי המצוה ההיא שבה צ"ל זהיר טפי, ובנדון דכמה מאנ"ש בטח כבר נוכחו לדעת שהוא ענינם בחינוך על טהרת הקדש במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר ואביו כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. שמזה מובן וגם פשוט, שבזה צ"ל כלשון אגה"ק האמור, העדפה וזהירות וזריזות יתירה ביתר שאת ויתר עז כפולה ומכופלת למעלה מעלה מזהירות שאר המצות, וכשיתבוננו בזריזות שאר המצות ע"פ המבואר באגה"ק סי' כ"א ואחרי זה איך שצ"ל העדפה וכו' ככל הלשונות האמורות, בלי ספק אשר תהי' פעולתם וענינם בישיבת תורת אמת בתוספת כו' וכו' כ"פ ככה וכמבואר בכ"מ שכיון שנצטווינו על זה, בודאי שנתנה האפשרית והכחות על זה ואין הדבר תלוי אלא ברצונם בהוצאה מהכח אל הפועל.

ויהי רצון שישפיעו גם על חבריהם בעבודה קדושה האמורה שגם הם יתבוננו אליבא דנפשי' ובמילא יתפתח ויתגדל המוסד הק' הן בכמות והן באיכות בהצלחה מופלגה.

שאף שבכלל הצלחה (ראה תו"א ס"פ וישב) ענינה למעלה מדרך הטבע, בכל זה מובן ע"פ המבואר בענין אתעדל"ע, שאף להיותה דלעילא תלוי' במדה גדולה באופן האתעדל"ת, שככל פרטים אלו הוא גם בהנוגע לענין ההצלחה, ויהי רצון שיבשר טוב בקרוב, טוב במילואו בכל האמור.

בברכה לבשו"ט

ו'רסז

מו"ה פנחס ליביש הערצל: ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'קכד, ובהנסמן בהערות שם.

ובפרט: נוסח דומה נכתב לכמה.