ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רסח

ב"ה, כ"ג אייר, תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"א ועוסק בצ"צ בעל מדות ורב

פעלים

מו"ה יוחנן שי' שו"ב גבאי בית המדרש

דליובאוויטש

בליובאוויטש

שלום וברכה!

במענה להודעתו מיום ההולדת שלו.

הנה יהי רצון שעוד רבות בשנים, שנים טובות מלאות תוכן של תורה ומצות, יודיע מדי שנה ע"ד יום ההולדת, ומתאים לציווי תוה"ק תורת חיים, אשר מעלה בקדש והולך מחיל אל חיל בהאמור.

וכיון שכל אחד מישראל נצטוה על זה, בודאי שלכל אחד נתנו הכחות למילוי הציווי.

ובפרט אשר זכה ונתמנה ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל בכגון סגנון המזמור תהלים אותו מתחיל לאמר בכל יום, תבחר ותקרב גו' היכלך, לכהן פאר בבית המדרש ליובאוויטש דליובאוויטש.

ובעת ימי הספירה אשר כמבואר בדא"ח סופרים יום אחר יום באופן שאין הימים הראשונים נופלים ח"ו אלא מצטרפים לאחרים להיות נספרים לא סיפור דברים (לחוד) אלא שנהרין ונצצין (זהר ח"ב קלו, ב) ומובן הענין ממ"ש הסידור ד"ה השמים מספרים בארוכה.

הנה כאו"א מאתנו יזכה ויצליח בתכ"י שיהיו ימיו מצטרפים נהרין ונצצין בנצוצין דנקודה עליונה כלשון הזהר שם הולך ואור על ידי נר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות ועניני'.

בברכה לבשו"ט ולאורך ימים ושנים טובות בכל הפי'.

ו'רסח

מו"ה יוחנן: גורדון, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'רצב, ובהנסמן בהערות שם.

מיום ההולדת שלו: הס"ד, שבו מתחיל לאמר פרק סה שבתהלים.

מצטרפים לאחדים: ראה גם לעיל אגרת ו'רכט.