ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רסט

ב"ה, כ"ג אייר, תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יונה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מערב יום הבהיר ל"ג בעומר.

נעם לי לקרות בו ע"ד פגישתו עם כמה מאלה אשר יש להם השפעה על כו"כ מבני ישראל, שמזה מובן אשר כל רושם טוב שעושה עליהם, ובפרט ע"פ הידוע אשר סו"ס הרושם מתבטא באיזה אופן שיהי' גם בהנוגע למעשה, הרי במדה זו נכפל הרושם כ"פ ככה, כיון שנוגע להמושפעים של הנ"ל. ומזה מובן שכל השתדלות ואפילו יגיעה כדאית הן, כיון שאין זה בשביל הפרט (שאפילו עליו נאמר כל המקיים נפש אחת מישראל ה"ז קיים עולם מלא) אלא בשביל הרבים, וביחוד בזה אודותו כותב במכתבו האחרון הנה זה נוגע בשטח החינוך, ז.א. באנשים צעירים אשר כעבור איזה זמן יבנו ביתם, שצ"ל בית בישראל סבא מיוסד על יסודי התורה והמצוה.

ובמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה הנה יהי רצון שפירות פעולותיו האמורות שאדם אוכלם בעולם הזה ישלם לו השי"ת ברוב נחת אמיתי מכל יו"ח שי' לאורך ימים ושנים טובות.

בברכה לבשו"ט.

ו'רסט

מו"ה יונה: איידלקופ, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תקסו, ובהנסמן בהערות שם.