ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רע

ב"ה, כ"ד אייר, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ב אייר, אודות ביקורו בישיבת תומכי תמימים ביחד עם הרה"ג אי"א נו"נ וכו' הר"ח שי' ביק ותוצאות הבחינות אשר השביעות רצונם.

ויהי רצון אשר בהנוגע להתלמידים כיון שהגשמיות משתלשלת מהרוחניות, ובענינים גשמיים הרי נאמר, מי שיש לו מנה רוצה מאתים, מי שיש לו מאתים רוצה ד' מאות, הרי ככל שתגדל ידיעות התלמידים והתמדתם, יתרבה ג"כ צמאונם ושקידתם בלימוד תורת ה' תמימה, הנגלה והפנימיות גם יחד, חדורה אור וחיות חסידותים, שיהיו מתאימים לרצון וכוונת רבותינו נשיאינו מייסדי הישיבה ומנהלי', והרי דברי צדיקים ועאכו"כ מעשיהם קיימים לעד ופועלים פעולתם.

ומשנה ת"ח לכת"ר וחבירו בעד בשורה הטובה, והעיקר אשר בטח ע"י הבחינה.

עוררו בהתלמידים קנאת סופרים עלי' נאמר תרבה חכמה, ובלשון הזהר (ח"ב קכו, ב) אסגיאו משיכו דחכמתא, והוסיף, ביאור אדמו"ר הצ"צ ע"פ מרז"ל (שבת קנב, ב); מי שיש בו קנאה מרקיב, שהוא כענין התולע דקדושה שמרקיב הארז, מדות דנה"ב, וע"ד המבואר בארחות צדיקים שער יד על מרז"ל האמור קנאת סופרים תרבה חכמה, כי תראה אדם שלומד וכו' וכן לענין כל המצות כו' ומציין ג"כ לסוטה ג, ע"א (אור התורה ויצא ד"ה ותקנא רחל באחותה).

בברכה לבשו"ט, אין טוב אלא תורה ומצותי', תכה"י מתוך שמחה וטוב לבב.

ו'ער

מו"ה ניסן: טלושקין, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'קנט, ובהנסמן בהערות שם.