ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רעא

ב"ה, כ"ד אייר, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות איש רב

פעלים כו'

מו"ה לוי שליט"א

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מודיע אודות החגיגה של מצוה של חברת ש"ס ומשניות, לרגל סיום המשניות והתחלתו.

ויהי רצון אשר יגביר חילים בתורתנו הק' תורת חיים, שאין ביטוי זה יוצא מידי פשוטו, חיים בעולמנו זה, אף שגשמי וחומרי הוא, חיים מתאימים להוראת התורה, שעל זה נאמר - ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום.

והרי זהו גם כן הרמז בסיום המשניות, לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שלום בין הנפש והגוף, ובנפש עצמה, שלום בין הנפש הבהמית והנפש השנית בישראל, היא נפש האלקית, כמבואר בארוכה בספר תניא קדישא, ואז ממשיכים השלום והאחדות גם בעולם.

וכרמז התחלת המשנה, מאימתי קורין את שמע בערבין, אשר אף בעת החשך בעולם, בני ישראל קורין, וע"ד דרשת רז"ל, אל תקרי ויקרא אלא ויקריא, שמע גו' הוי' אחד, אמליכתי' למעלה ולמטה ולד' רוחות, אחדות במקום, שזהו נרמז באחד, וכמו כן גם האחדות בזמן, וכנרמז בתיבת הוי', הי' הווה ויהי', שזהו כוונת שם זה, כפסק הדין בשו"ע או"ח סי' ה'.

בכבוד ופ"ש כל המשתתפים בלימוד המשנה, ובלשון הרב, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בברכה לקבלת התורה - הממשמש ובא - בשמחה ובפנימיות.

ו'רעא

מו"ה לוי: ביליצקי, ברוקלין.