ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רעב

ב"ה, כ"ה אייר, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

במענה למכתב כת"ר מיום ד', בו נוגע בשאלה אשר דשו בה רבים, בנדון זמן מוצש"ק, ומסיים שמשו"ע סי' רצ"ג סעיף א' נראה, שצריך להמתין ע"ב רגעים.

והנה ידוע פסק דין רבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) שאין זמן המתנה האמור שוה במשך כל השנה ובכל המקומות, עיין סדר הכנסת שבת לרבנו הזקן הנדפס בסידורי, שלכן בכל מקום יש לדעת החשבון מתאים להאופק שלו, וגם בזה חילוק בזמן השנה עצמה.

מה שראיתי נוהגים כאן, בנ.י. הוא לחכות לערך חמשים רגעים לאחרי השקיעה, אבל מובן שאיני אחראי בזה, ובכלל הרי ידוע מעלת המאחר במוצש"ק אלא שבבית הכנסת צריך להיות באופן שרוב הצבור יכולים לעמוד, ופשוט שזהו בהנוגע להידור אבל לא בהאסור ע"פ דין והרי גדולה שבת ששקולה כנגד כל המצות.

בכבוד ובברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים אשר הא בהא תליא.

ו'ערב

מו"ה דוד: ווינשסתר, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ו'לה, ובהנסמן בהערות שם.

יש לדעת החשבון: ראה קונ' נש"ק ח"ב הערות 7; 14.