ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רעד

ב"ה, כ"ה אייר, תשי"ח

ברוקלין

המשתתפות באסיפת יסוד וארגון

אגודת נשי ובנות חב"ד, בניו הייווען

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

נעם לי להודע מהרבנית מרת רבקה תחי' העכט אשר נתאספו לתכלית האמורה וההחלטה לסדר מלוה מלכה ולהזמין אלי' נשי ישראל מחוג יותר רחב, ועל ידי זה להרחיב ולפרסם אגודתן וכן המטרות שלה.

ויהי רצון אשר חפץ ה' בידן יצליח להפיץ היהדות המסורה בחוגים ההולכים ומתרחבים, הפצה חדורה אור וחום חסידותי, שעל ידי זה גם תתרבה ההצלחה, והרי ידוע פתגם רבנו הזקן, מייסד תורת חסידות חב"ד, אשר שיטה זו אינה רק בשביל חוגים מסוימים בעמנו בני ישראל, כ"א שייכת היא לכל העם כולו.

אלא שככל ענין שבקדושה הסדר הוא צעד אחר צעד וכלשון הכתוב בהנוגע לגירוש הרע ונצחון הטוב, מעט מעט אגרשנו.

ויהי רצון שתעשינה כל הנ"ל בשמחה ובטוב לבב מתוך בריאות הנכונה של כל אחת מהן הן ובני ביתן שי'.

בברכה לבשו"ט ולהצלחה.

ו'עדר

פתגם רבנו הזקן: ראה גם לעיל חי"ד ד'תשסט, ובהנסמן בהערות שם. חט"ז ו'נב. ו'צב.

לקמן ו'שכח.