ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רעה

ב"ה, כ"ה אייר, תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

רב פעלים הרב אברהם שי'

שלום וברכה!

נעם לי להודע ממר ומרת... שיחיו מפעולותיו להחזקת היהדות והפצתה בקהלתו בבית המדרש ובית הכנסת ובנקודה התיכונה והפנימית בשטח חינוך הכשר.

אשר אם בכל המקומות ובכל הזמנים דבר חיוני הי' זה בישראל עאכו"כ בתקופתנו זו רבת המאורעות ובלבול המוחין ובמדינה זו דארצוה"ב אשר דבר טוב ותכונה פנימית נמצא בהנוער, תמימות ואמונה, אלא שבעוה"ר בשנים שעברו, היו איזה חוגים שנצלו תכונות אלו בכיוון ההיפך מדרך התורה והמצוה, ושמחתי להודע מהנ"ל אשר זיכהו השי"ת והצליחו לראות פרי טוב בעמלו, הצלחת עבודתו ותעמולתו, ואשר כמה מבני הקהלה מיקרים אותו עבור זה.

ויהי רצון אשר יוסיף חילים לתוה"ק תורת חיים ומצותי' וע"ד מאמר חז"ל מי שיש לו מנה רוצה מאתים, הצלחה בעבודתו תעורר בו חשק והתלהבות להישגים גדולים יותר.

בהזדמנות זו אעוררו, אף שבודאי ידוע לו מכבר בהנוגע לקביעות עתים גם בפנימיות התורה אשר בדורותינו נתגלתה בתורת החסידות שהיא הנותנת חיות והתלהבות לאיש הישראלי בלימוד התורה וקיום המצות, ובפרט זה שיש לו השפעה על כו"כ מבני ישראל הרי כל הוספה בעצמו בעניני חיות והתלהבות, נכפלת פי כמה ע"י ההוספה שבאה במושפעיו כתוצאה מזה.

ומענין דרבים לענין דיחיד, הרגשתי בהנ"ל עד כמה פועלים עליהם לטובה העדוד רוח וההתחזקות שמקבלים ממנו אם בדבור אם בפעולות לעודד רוחם הנכאה, אף שתקותי שבקרוב יתחיל מזלם לעלות הטבה למצבם באיזה פרטים, בכל זה ודאי ימשיך לחזקם ולעודדם, והלא ידוע גם לו הנסיונות ביהדות שעמדו בהם הנ"ל ומשפחתם ולא עוד אלא שהשפיעו ומשפיעים גם על הסביבה בה נמצאים לקרבם תחת כנפי השכינה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'ערה

הרב אברהם: פלדמן, ניוהייווען.