ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רעו

ב"ה, כ"ה אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הרביעי, בו מתאר איך שהלימודי חול מבלבלים להתמדה ושקידה בלימודי הקדש ובפרט כלשונו עכשיו באחרית האנגלי.

וכנראה מזה, בקרוב עליו כבר לגמור הלימודי חול, אף שאין ברור אם בקרוב ממש חדש הבא או במאוחר מזה.

והנה אם בעוד חדש או בכל אופן בזמן קרוב גומר כבר הלימודי חול, הרי אין הדבר תלוי אלא בו, ללמוד בהתמדה ושקידה בתוה"ק ובאופן דמוסיף והולך, שע"ז הובטחנו מרז"ל, יגעת ומצאת, ומה טוב שעכ"פ שנתים ילמוד לימודי קדש באופן האמור מבלי לבלבל עצמו במחשבות זרות איזה שתהיינה, ורואים במוחש שלימוד באופן האמור נוגע לכל ימי משך חיי איש הישראלי עלי אדמות.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא, ובכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה. והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט.