ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רעח

ב"ה, כ"ו אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ד אייר, ונעם לי לקרות בו מהתפתחות התלמוד תורה ההוספה במספר התלמידים, ובודאי ישנה הוספה גם באיכות הוספה בהלימודים שלהם.

ובודאי למותר לעוררו אשר בכל הזמנים צריך הי' להיות לימוד תורתנו בלשון חז"ל תלמוד המביא לידי מעשה, ועאכו"כ בתקופתנו זו, וזה בא (בסגנון המשנה) כשיראתו, הלימוד בעניני יר"ש, קודמת לחכמתו. מובן שאין הכוונה לכמות הזמן, כי לפעמים רואים כי לימוד אפילו של רגעים אחדים בענין של יראת שמים (או גם לא לימוד אלא דברים אחדים הנאמרים בחום ובהתלהבות (היציק)) משפיע על התלמיד למשך כמה וכמה זמן.

במ"ש אודות תלמיד אשר יש לו חבורה אינה יהודית, ואיך להתייחס לזה.

הנה ברוב הפעמים רואים אשר אם ממציאים להאמור חברים יהודים, הרי בדרך ממילא מרחיקו זה מחברים כהנ"ל, והרי כיון שהוא בין תלמידיו, בטח ישנה אפשרית להשתדל ששאר התלמידים יתקרבו אליו יותר ויותר ובמילא לא יהי' זמנו פנוי לחברים אחרים ולהנ"ל בפרט.

במ"ש אודות החובות שיש לו לפרוע ושבאם הי' יכול ללות סכום, הי' זה מקיל עליו - הנה אינו מפרט המינימום של הסכום שיכול לעזור לו. ובכל אופן מהנכון שיתייעץ עם אנ"ש שעל אתר בהנוגע להאמור.

בברכת החג בלשון המקובל בפי כ"ק מו"ח אדמו"ר, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולבשו"ט בכל הענינים אודותם כותב.

נ.ב.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי לאסיפה השנתית של אגודת נשי ובנות חב"ד, אשר תוכנו מתאים לכל השנה, שבטח יעניין אותו ובפרט זוגתו תחי'.

ו'רעח

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 401 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.