ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רעט

ב"ה, כ"ו אייר, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

יצחק שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מי"ט אייר עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולפלא ההפסק במכתבים כ"כ, ואשר גם במכתבו זה לא מצאתי טעם מספיק על זה.

ולהודעתו אשר הנכד שלו אהרן מענדל שליט"א נעשה בר מצוה בחדש זיו שנה זו,

הנה יהי רצון שמבן שלש עשרה יגדל לבן ט"ו לגמרא וכו', וירוו ממנו רוב נחת אמיתי הוא נחת יהודי חסידותי.

לגיסו הרב ניסנבוים שי' כבר עניתי מכבר ובטח נתקבל.

ולקראת חג השבועות הבע"ל, הנני בזה לברכו בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ובברכה לבשו"ט.

נ.ב.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי לאסיפה השנתית של נשי ובנות חב"ד אשר תוכנו כל השנה זמנו הוא, ובטח ינצל תוכנו באופן המתאים.

במש"כ בנדרים י, א: חסידים כו' מתאווים להביא קרבן חטאת - מהי

התאווה? - י"ל שהיא התאווה למעלת בע"ת, שהקורבה שלו (וכרמז פי' הרא"ש קרבן) היא נעלית ביותר. וראה רמב"ם הל' תשובה פ"ז. ומדויק הל' חסידים ע"פ פירש"י סוכה נג א' ד"ה אלו.

ו'רעט

מו"ה יצחק: דובאוו, מנטשסטר. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תצח, ובהנסמן בהערות שם.