ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רפ

ב"ה, כ"ו אייר, תשי"ח

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מרץ וכו' הרב מנחם

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו - שמפני רוב הטרדות נתאחר המענה עד עתה ואתו הסליחה.

מתאים למאמר חז"ל, הכל הולך אחר החתום, נעם לי לקרות בסיום מכתבו, אשר מוכן הוא ושבע רצון להוסיף פעולה בהנוגע להפצת היהדות ועניני' מוארים בביאורי תורת חסידות והשקפת עולם שלה.

ובודאי למותר להורות באצבע לדכוותי' על האפשריות המיוחדות שיש לו בזה, כיון שמנהיג הוא בקהלה בת כמה וכמה משפחות אשר כל נפש אחת מהן ה"ה עולם מלא.

ונוסף על ענין זה, הרי מורה פרופסר הוא, ז.א. שיש לו קישור מיוחד עם כמה מבני הנוער וצעירים אשר בכתתו ועל ידיהם גם עם החברים שלהם, והרי בודאי ברובם היחס שלהם אליו הוא כיחס תלמיד אל זה ששומע ממנו לקח, ז.א. שמקבל דבריו כמו שהם.

שאף שזה מגדיל את האחריות של המשפיע והמורה, אבל ביחד עם זה והוא העיקר, מגדיל את היכולת שלו להביא שינוי לטוב בנוער. ובאיזה מדה שתהי' אפילו קטנה, הרי השינוי גדל ביחד עם בגרותו של התלמיד, וכידוע הדוגמא בזה, ששינוי קטן בגרעין יכול להיות ענין מכריע בעת שיגדל לאילן נושא פירות.

כמדומה לי שהקו בו מלמד הוא בשטח המוסר ומדות בני אדם ז.א. בשטח אשר קישור ישר לו עם המטרות אליהן שואפת תורת החסידות. ואפילו אם לשנה הבאה ילמד מקצוע אחר, הנה סו"ס בכל דבר יש למצוא מוסר השכל ולימוד בהנוגע לפועל, לחייו של האדם בעולמנו זה, ולכן גם הוא יכול לשמש צנור להחדרת השפעה הרצוי'.

ועוד נקודה אף כי בשטח מסוים, אבל לו גם השפעה רבה. והיא, בשנים שעברו ובטח גם בעתיד הי' כ' חבר בהועדה אשר ע"י הקליימס קונפרנץ בהנוגע לההענקות שנותנים תרבות חבור והדפסה וכו' והרי בזה כר נרחב ויכולת ע"י חוו"ד שלו והשפעתו שגם חבריו יאמרו דעתם הרצוי', בהנוגע לתמיכה בפעולות אשר הן ברוח התורה הק' ומסורת ישראל סבא, ולמנוע סיוע ושתוף פעולה עם הענינים שהם נגד ה' תורתו ומצותיו.

וכבר אמרתי כ"פ ומזמן לזמן מתוסף אצלי בהכרה שהמציאות מוכיחה את זה יותר ויותר, והוא אשר הצבור בארצוה"ב בשנים אלו מסוגל לקבל וברובו גם דורש שיאמרו לו אמת ברורה, אף שחריפה היא בלי פשרות, ואפילו אלו שבנוגע לחייהם הפרטים אין מוכנים לעשות בהם שינויים גדולים לצד ימין, מוכנים לסייע בשינוים אלו, בהנוגע לחיי הצבור, באם רק יראו להם את הדרך ויוכיחו להם אשר זוהי דרך האמת.

ובהיות שמתקרבים אנו לזמן מתן תורתנו בה נעשו בני ישראל לעם סגולה מכל העמים ממלכת כהנים וגוי קדוש, וסמיכת התורה היא שהעמידה ומעמדת רבנים בישראל, רבנים בכח זה שהם המודיעים דעת תורה שלימה ותמימה ומחדירים דיעה זו בהחיים שמסביב להם וביחוד בקהלתם.

הנה יהי רצון שיזכה כל אחד שחונן בכח השפעה ובפרט המכהן במשרת רבנות, למלא תפקידו זה במילואו, ובסגנון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בכבוד וברכת החג.

ו'רפ

הרב מנחם: רקמן.

בלי פשרות: ראה לעיל חט"ז אגרת ה'תשצג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'שפו.