ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'רפא

ב"ה, כ"ח אייר, תשי"ח

ברוקלין

הנהלת ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש

אשר בראשון לציון

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבם מט"ז אייר עם שני הפ"כ המצורפים אליו.

ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא יבשרו טוב תמידים כסדרם באופן מסודר, וחפץ ה' בידם יצליח לפתח המוסד מתאים לרצון וכוונת רבותינו נשיאנו, שהרי דברי צדיקים קיימים לעד, ודבריהם הרי הם גם נתינת כח כמובן וגם פשוט.

ולקראת חג השבועות הבע"ל, הנני בזה לחתום כברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכה לבשו"ט ולהצלחה.

בטח אף שאין כותבים עד"ז - לומדים כל התלמידים שי' - אם בכתות או בפ"ע - פרשת השבוע והלכות הצריכות. - והלואי היו כל אנ"ש, בתוככי כלל ישראל, עושים זה.